Drammenselva
– et bevis for at kultivering nytter…….

Artikkel i .pdf

Film fra kultiveringen (NB. stor fil)


Når det skrives 150 år med ”organisert” kultivering, så er det en elv i særklasse som beviser at det ”nytter”, Drammenselva. Elva var en gigant av en lakseelv frem til, og litt etter annen verdenskrig. Fangster på 18-20 tonn under Hellefoss var ikke uvanlig. I tillegg kom fisket under Døvikfoss, som var endestasjon for laksen. Fra slutten av femtiårene gikk det sakte men sikkert nedover med fangstene. Selvfølgelig fantes det ”gode” år innimellom, men det virkelig store fisket var en saga blott. Fra 1970 gikk kurven raskt i retning kjelleren. Det som engang var livsgrunnlaget for mange yrkesfiskere, var ikke lenger. Som så mange andre steder, måtte kraftutbygging, miljøforandringer, og overfiske i sjøen ta skylden for nedgangen. Så meget sportsfiske hadde ikke tidligere forekommet,

registring-laksetrappa-i-Drammenselva
men det forandret seg samtidig med at ”yrkesfisket” avtok. Som sportsfiskeselv var Drammenselva fortsatt en god elv, særlig kjent for sin storvokste laks. Den største som er registrert var 34,5 Kg (garnfanget). Fisk mellom 20 – 25 Kg var ikke uvanlig. Kultivering i Drammenselva er ikke noe nytt begrep, da det første klekkeriet sto ferdig i 1855 som det første i Norge for klekking av laks, og mye av den kunnskap og erfaring som ble ervervet den gangen lever den dag i dag. For å illustrere hvor dårlig det sto til med fisket mot slutten av syttiåra, er det her et sitat fra boken til Nils
laks-dynamitten-hellefossen-P.Andersen
Ferdinand Jacobsen, utgitt i 1979: ”En epoke er slutt. I dag kan en bare skue bakover og trøste med minnene om det som har vært, hvor mager en trøst dette enn måtte være. Vil forholdene bedre seg i en ikke alt for fjern framtid? Vil det atter bli store mengder laks på Drammenselva? Vil de sagnomsuste gode gamle dagene komme tilbake? Disse tre spørsmål kan ingen besvare. Vi får leve i håpet…” Fisket bedret seg ikke nevneverdig utover på 80 tallet , men det ble fortsatt periodevis tatt bra med fisk. 1990 var dette tiårets beste sesong med ca. 13 tonn. Dette året var det rekordoppgang i trappa med nesten 4000 fisk. Gyroen ble påvist i 1987, og fikk ikke effekt før 91-92. Da gyro ble påvist, trodde mange det var slutten for elva. Det skulle vise seg å være feil. Ivrige laksefiskere er nemlig mye vanskeligere å utrydde enn selv de verste fiskesykdommer og andre trusler mot fiskebestanden. I stedet for å gi opp, økte innsatsen på kultiveringsfronten. Etter et par svake sesonger på begynnelsen av 90 tallet har fisket vært jevnt godt og stigende. Sesongen 2003 skulle bli et gledens år på flere måter.
Som et ledd i gyrobekjempelsen, har myndighetenes ”trussel” om å ”stenge” Drammenselva hele tiden vært til stede , og i 2003 kunne det lenge se ut som nettopp dette skulle skje. Vi kan bare takke ressurspersoner i kultiveringssamarbeide/lokalforeninger, samt lokalpolitikere, for at de klarte å utarbeide en sakkyndig og faglig sterk protest mot dette.
laks-Hellefoss-P.Andersen
Spesielt nevnes må leder i Hellefoss/Åmot kultiveringsanlegg Einar Mathiesen, og ordfører i Øvre Eiker Anders Werp. Den endelige avgjørelsen falt da Miljøvernministeren under et besøk i Hokksund gikk imot sitt eget direktorat, og velsignet videre kultivering i Drammenselva.
Damlukene i Hellefoss er også en negativ faktor, da meget raske endringer i vannstanden har tatt livet av utrolige mengder med yngel opp gjennom årene. Etter mange år ser det nå ut som det skal bli en reduksjon i problematikken da disse nå moderniseres.
Som lakseelv må Drammenselva sies å være Norges beste lakseelv i oppfisket kvantum i forhold til fiskbar strekning. Dette er intet
laksetrappa-Hellefoss
mindre enn sensasjonelt, når vi her snakker om en ”gyroelv”. Fra laksen går på elva til den når Hellefoss, går det kun få timer. Sportsfisket starter stort sett ved grensen til Nedre Eiker, med et strekke på et par km som er godt egnet for særlig dorgefiske. Det finnes gode muligheter for fiske fra land. Dette strekket grenser opp mot det som kalles Gul sone, disponert av Østsiden Jeger & Fiskeforening. Denne sonen går til broa i Hokksund, er 1-2 km lang, og er meget egnet for dorgefiske, samt enkelte ”landsoner”. Fra broa og oppover er det fisken først møter endel ”stryk”. Fra broa opp til selve fossekulpen, er det noen få hundre meter, dette partiet er Blå sone, som er delt inn i Blå sone vest og Blå sone øst, alt etter som hvem side av elven man ønsker å fiske. Det er egne fluesoner på begge sider av elva.
Blå sone vest går helt opp til fabrikken i Hellefoss, mens på østsiden fossekulpen og det såkalte midtskjæret går under Rød sone. Det finnes også en såkalt kultiveringssone på østsiden av elva, helt inn mot selve fossen.
nilsen-hellefossen
Laksen som finner veien opp laksetrappa i Hellefoss, blir gående i en ”lås” i selve trappa. Tømming av denne låsen skjer stort sett daglig fra midten av Juli og utover til sesongslutt. Da det pågår forskjellig forskning i elva, skal all fisk som går opp trappa registreres. Det er ikke få laks som har blitt hjulpet opp trappa av fiskerøkter Øivind Fladaas `sine kjærlige hender. Det har skjedd at det er mellom 250 og 300 laks i trappa på ei tømming……
I 2003 sesongen gikk det opp nesten 3000 laks i trappa. Dette er den nest høyeste oppgangen i dennes historie. På oversiden av Hellefoss, er det Åmot & Omegn Fiskeforening som disponerer fisket. Denne strekka består av noen kilometer ”flat” elv, spesielt godt egnet for dorgefiske. I selve Døvikfoss er det kun fiske fra land, og det er en egen fluesone på vestsia elva. Ordinær sesong opp til Hellefoss er ut september, og ovenfor fossen ut oktober.
All fisk som fanges i Drammenselva skal registreres. Dette gjør at man har en ganske eksakt ”telling” på oppfisket kvantum. Det utføres også et ”estimatfiske” etter ordinær sesong og stamfiske. Dette for å anslå total oppgang i elva. Det antas at gjennomsnittlig oppfisket kvantum på sonene til ØJFF og ÅOFF er ca. 33-36 %. For 2003 sesongen er det følgende fangsttall:
Nedre Eiker Laksegruppe
97 laks med en samlet vekt på 390 Kg
4 sjøørret med samlet vekt på 7,9 Kg
Østsiden Jeger- Og Fiskeforening
2394 laks med totalvekt på 11207,9 Kg
65 sjøørret med totalvekt på 124,6 Kg
Åmot Og Omegn Fiskeforening
881 laks med totalvekt på 4155,3 Kg
8 sjøørret med totalvekt på 16,9 Kg
Totalt for Drammenselva 2003
3372 laks. 15753,2 Kg
77 ørret. 149,4 Kg
Slike fangster er jo helt utrolig i en elv med gyro, det er sikkert. Men fangstene kommer ikke ”gratis” . Det er ikke få årsverk som blir lagt ned i dugnad. Det går ikke an å få skrytt nok av innsatsen til de som yter dette dugnadsarbeidet. Her må spesielt nevnes Østsiden Jeger & Fiskeforening ved laksegruppa, samt Åmot & Omegn Fiskeforening ved laksegruppa, og lakseutvalget i Nedre Eiker. Selvfølgelig må vi
stine-nilsen-hellefossen
heller ikke glemme alle de som bidrar på dugnader når det trengs. Det sier seg i grunn selv at uten dugnadsinnsatsen til disse, ville elva vært tom for laks. Et godt samarbeide med grunneierne langs elva er en forutsetning.
Anleggene, både i Hokksund og på Åmot, eies og drives av Hellefoss-Åmot Kultiveringsanlegg (HÅK), som også grunneierlagene langs elva er aktive medlemmer i.
Det er vel unødvendig å si at uten de som tilbringer utallige timer som ”jordmødre” og ”oppassere” for de små håpefulle fortjener en stor takk. Når det gjelder stamfiske, så utføres dette stort sett med sportsfiskeredskap i begynnelsen av november. Dette kan være en sur og kald affære. Allikevel stilte 103 personer opp på dugnad i midten av november for dette fisket. I tillegg kommer alle de som fraktet fisk, ordnet med registrering og sortering av fisk, sørget for mat til sultne fiskere osv. Når man ser på den anslåtte oppgangen av fisk i forhold til hva som blir satt ut fra klekkeriene, er det ikke noe tvil om at det er en viss mengde fisk som overlever gyroen. Det har i sommer blitt fanget en del ”vill” yngel på elva, og overraskende mange av disse hadde et gyroantall som lå godt under dødelig mengde.
stryking-drammenselva
Lars Petter Hansen fra NINA, som har fulgt utviklingen i Drammenselva i rundt 20 år, samt andre forskningsinstanser finner dette oppsiktsvekkende. Det ble i sommer satt i gang forsøk med fisk som hadde et lavt gyroantall. Disse forsøkene går i grove trekk ut på å påvise om det faktum at enkelte lakseunger avviser gyro er genetisk betinget. Driften av klekkeriene, forskning osv. koster penger, masse penger. Det årlige budsjettet for klekkeridriften er på ca. 1 million Å si at myndighetene bidrar med de nødvendige økonomiske midler, er vel å ta hardt i.
I foreningene har man forlengst begynt å ”spise” på nødreservene. Øvre Eiker kommune er en viktig bidragsyter med årlige tilskudd på 100.000 Kr, og ei og annen krone har vel dukket opp her og der, men det er dessverre så alt for lite. Man regner med at for en 400 – 500 000 Kr ekstra i årlige tilskudd ville man kunne ta seg av klekkeridriften samt endel forskning. I tillegg må det vel kunne sies at med de knappe midlene de forskjellige forskningsmiljøene har og rutte med, virker det ikke som politikerne ønsker og bruke alt for mye på miljøpolitikk av denne typen. Personlig syntes jeg det er helt utrolig at det ikke er
stryking-Hellefossen
mulig å få statlige midler til dette. 500 000 Kr velter ikke akkurat statsbudsjettet. Gevinsten av et levende elvemiljø er jo så mye større enn dette…. En annen ting som er tankevekkende, er at det fortsatt er mange garnretter som stadig brukes, selv inne i drammensfjorden !!!?? Flere av disse rettene er på ”fremleie”, og de som garnfisker, bidrar ikke akkurat så veldig økonomisk. Helt utrolig, da de også hadde vært uten fisk hvis det ikke ble kultivert. En utfordring til fiskeforvalteren må jo være at hvis ikke dette garnfisket kan stoppes, bør han bruke sin stilling til å innskrenke fisketiden for denne type redskap. Vil her foreslå 1. januar fra kl. 0500 til 0600 samme dag. Skulle ikke tro det gjorde noe når man stadig hører av garnfiskerne at de nesten ikke får noe. Med tanke på hvor dyr redskap de bruker, skjønner jeg ikke at de gidder…… Ikke får de sjøørret heller ???? Kanskje de bare glemmer seg bort litt når de melder inn fangster..?? fort gjort det… At kultivering nytter er Drammenselva et bevis for. Til alle dere som stiller opp, TAKK.

Pål Andersen - 2004